Regulamin i Polityka – Prostudio Academy

Regulamin sprzedaży szkoleń on-line

Sprzedaż szkoleń online za pośrednictem strony www.prostudio.academy realizowana jest przez spółkę: Let’s Be Pro sp. z o. o NIP: 6572949582 KRS: 0000820419 Regon: 385124318 ul. AL. IX WIEKÓW KIELC, nr 16, lok. 7, miejsc. KIELCE, kod 25-516, poczta KIELCE, kraj POLSKA email: join@prostudio.academy

...

§ 1 Definicje.

...


1. Szkolenie - utwór umieszczony na stronie www.prostudio.academy, którego jednym twórcą ze wszystkimi prawami majątkowymi jest Sprzedawca.
2. Usługa – oferowane na stronie Szkolenia online.
3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna.
4. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego).
5. Operator Płatności – Przelewy24.pl, którego właścicielem jest PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 7792369887, REGON 301345068, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, o kapitale zakładowym wynoszącym 4 500 000 zł, opłaconym w całości oraz wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez KNF - Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
6. Regulamin – niniejszy regulamin.
7. Urządzenie – komputer lub inne urządzenie Kupującego, w tym mobilne zdolne do połączenia z Internetem, posiadające przeglądarkę, a w przypadku Usługi dodatkowo z zainstalowanym komunikatorem do wideokonferencji, posiadające wbudowaną lub przyłączoną kamerę, głośnik i mikrofon.
8. Strona – strona internetowa ze Szkoleniami oraz sklep internetowy dostępne pod adresem www.prostudio.academy.
9. Sprzedawca – spółka Let’s Be Pro sp. z o. o., KRS: 0000820419, regon: 385124318, ul. AL. IX WIEKÓW KIELC, nr 16, lok. 7, miejsc. KIELCE, kod 25-516, poczta KIELCE, kraj POLSKA, której reprezentantem jest Marcin Zakrzewski - prezes zarządu.

...

§ 2 Postanowienia wstępne.

...


1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Szkoleń online oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Szkolenia.
2. Do korzystania z Usługi i zawarcia umowy muszą być spełnione poniższe warunki techniczne:
- Kupujący musi posiadać dostęp do Internetu z prędkością LTE, lub większą na potrzeby wideokonferencji, - Urządzenie elektroniczne Kupującego lub Konsumenta musi obsługiwać system operacyjny, - Urządzenie Kupującego musi być wyposażone w podstawową przeglądarkę internetową z obsługą plików cookies, - Kupujący musi posiadać swój indywidualny adres e-mail, - Urządzenie musi posiadać kamerę, głośniki oraz mikrofon, do poprawnego korzystania z Usługi w trybie wideokonferencji online, - Urządzenie musi mieć możliwość odtwarzania plików w formatach: pdf, oraz audio i video, oraz połączenie z platformą wideokonferencji: skype lub zoom.
3. Kupujący może dokonywać zakupu Usługi wyłącznie z oficjalnego konta e-mail lub portali społecznościowych. Nie może być to konto anonimowe.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
5. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto. Ceny usług mogą się różnić w zależności od pakietów, które prezentuje Sprzedający.
7. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Cel przetwarzania danych osobowych, mieści się w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności na Stronie poniżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

...

§ 3 Prawa własności intelektualnej.

...


1. Sprzedawca informuje Kupującego, że Szkolenie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują wyłącznie Sprzedawcy.
2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Szkolenia przez Kupującego drogą elektroniczną oraz drogą fizyczną, bez zgody Sprzedawcy, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Szkolenia i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

...

§ 4 Zakup Usługi.

...


1. W celu zakupu Usługi, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
- wybrać usługę, spośród dostępnych Usług w ofercie na Stronie,
- kliknąć w przycisk na Stronie “Kup Teraz”, odnoszący się do zakupu Szkolenia, które nas interesuje oraz w celu wykonania płatności.
- zaakceptować Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu Usługi.
2. Po kliknięciu w przycisk „Kup Teraz”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybraną Usługę.
3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu Usługi. Z tą chwilą Strony zawarły Umowę na dostarczenie treści cyfrowych. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
4. Po zakupie Sprzedający skontaktuje się z Kupującym drogą e-mail, aby ustalić termin Szkolenia, które musi zostać odbyte do 60 dni od daty zakupu Usługi.
5. Jeżeli Kupujący chce otrzymać fakturę za Usługę, zostanie poproszony o podanie danych, w celu jej wystawienia przez Sprzedającego.

...

§ 5 Wykonanie Usługi.

...


1. Zakupione Szkolenie online zostanie przeprowadzone do 60 dni po zakupie przez Kupującego, a korzystny termin zostanie ustalony indywidualnie pomiędzy stronami maksymalnie do 7 dni od zakupu Usługi przez Kupującego.
2. Korzystanie ze Szkolenia odbywa się poprzez platformę do wideokonferencji lub komunikator, obsługujący wideokonferencję, np.: Skype, Zoom.
3. Kupujący potwierdza swoją gotowość do odbycia Szkolenia online w okresie 60 dni od daty zakupu Szkolenia, posiadając urządzenie zgodne z opisem w § 2 ust. 2.
2. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyżej wymienione braki u Kupującego w tym zakresie.
3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zakup Szkolenia online jest równoznaczny z jego odbyciem w ciągu 60 dni od daty złożenia zamówienia Usługi i nie ma prawa do odstąpienia od Umowy.
4. W przypadku, gdy z powodów niezależnych od Kupującego, Kupujący nie może odbyć Szkolenia online w ustalonym w terminie, poinformuje o tym niezwłocznie Sprzedającego na adres email podany w regulaminie, ale nie później niż na 48 godzin przed terminem Szkolenia online. Strony dołożą starań, aby ustalić nowy i ostateczny termin Szkolenia online dogodny dla Stron.
5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że połączenie się przez Kupującego ze Sprzedającym, w tym poprzez Skype w ramach zakupionej Szkolenia online jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od Umowy.
6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zakupienie Szkolenia online jest skierowane wyłącznie dla niego i nie może rozpowszechniać, ani udostępniać treści szerszej grupie odbiorców, czyli powyżej 2 osób. Rozpowszechnianie jest równoznaczne z Odstąpieniem od umowy oraz nielegalnym korzystaniem z własności intelektualnej.

...

§ 6 Odstąpienie Konsumenta od umowy.

...


1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Polityka prywatności - zasady przetwarzania danych oraz pliki cookies w Akademii ProStudio dostępnej pod adresem www.prostudio.academy.

Administratorem strony www.prostudio.academy jest:


Let’s Be Pro sp. z o. o., NIP: 6572949582, KRS: 0000820419, Regon: 385124318, ul. AL. IX WIEKÓW KIELC, nr 16, lok. 7, miejsc. KIELCE, kod 25-516, poczta KIELCE, kraj POLSKA, email: join@prostudio.academy zwany dalej Właścicielem strony.

...

§ 7 Najważniejsze informacje dotyczące polityki prywatności.

...


1. Zapisując się na Szkolenie online lub do systemu akademii, przekazujesz mi swoje dane osobowe. Jako Właściciel zobowiązuję się i gwarantuję Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
2. Sprzedający powierza przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Sprzedający korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony oraz czyności oraz czasu jaki Kupujący spędził na Stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
4. Sprzedający korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Kupujących spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.
5. Sprzedający zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram.
6. Sprzedający wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

...

§ 8 Dane osobowe.

...


1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest jest Właściciel, opisany wyżej.
2. Właściciel zobowiązuje się do zachowania poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.
3. Dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
4. Jeżeli chcesz zapisać się do systemu akademii, musisz połączyć się poprzez konto facebook i przekazać Właścicielowi swoje dane poprzez boot’a messenter. Dołączenie do systemu jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do akademii.
5. Dane przekazane podczas zapisu do akademii wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
6. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej Kupujący z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie jego danych z bazy.
7. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

...

§ 8 Uprawnienia RODO.

...


1. Sprzedający przyznaje Kupującemu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych, które można wdrożyć / uzyskać pisząc na adres e-mail Właściciela strony:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo do sprostowania danych osobowych,
- prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłaś.

...

§ 8 Pliki cookies.

...


1. Na Stronie oraz podstronach używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Google.
2. Zalogowanie się do jednego z serwisów społecznościowych wiąże się z tym, że usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie Właściciela do profilu Kupującego w danym serwisie społecznościowym.
3. Jeśli Kupujący użyje danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.
4. Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na Stronie internetowej bezpośrednio profilowi Kupującemu w danym serwisie, to przed wizytą na Stronie trzeba wylogować się z danych serwisów.